VILKÅR OG PÅMELDING

Vilkår

Påmelding

Påmelding til Salt Kulturskole er bindende fra søknaden er sendt inn. Avmeldingsfrist for høstsemesteret er 1.juli hvert år, og avmeldingsfrist for vårsemesteret er 15.desember hvert år. Ved avmelding etter fristen for hvert semester må semesteravgift betales i sin helhet, såfremt ikke avmeldingen skyldes forhold på Salt Kulturskoles side.

Opptak

For hvert semester er det et hovedopptak ved semesterstart og et 2. opptak midt i semesteret. Ved start før 2. opptaket betales hele semesteravgiften. Start ved 2. opptaket medfører en fastsatt reduksjon i semesteravgiften. Salt Kulturskole fastsetter denne reduksjonen før-/ i løpet av semesteret.

Semesteravgift

Det er ikke individuell beregning av semesteravgift basert på hvor mange uker eleven mottar undervisning, det vises her til de to opptakene nevnt i avsnittet over. 

Med i undervisning

Foreldre og søsken kan ikke være med inn i timene. Det må eventuelt avtales med pedagog på forhånd.

Personlige eiendeler

Jakker, sko og andre personlige eiendeler som er på venterommet plasseres der på eget ansvar. Salt Kulturskole har ikke forsikringsansvar for elevene under øvelse i våre lokaler eller under forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler.

Fravær

Elev er pliktig til å gi beskjed til lærer på telefon så tidlig som mulig, senest 1 time før, om han/hun ikke kan møte til en time. Ved lærers sykdom finner vi så langt det går vikar. Klarer vi ikke det, vil vi tilby å ta igjen timene senere. Elevfravær erstattes normalt ikke, men det kan søkes permisjon på forhånd ved lengre fravær.

Betaling

Semesteravgift sendes ut via mail og må betales innen betalingsfristen. Er det utfordringer ved betaling, ta kontakt. Ved purring legges det til en avgift. Ved utestående betaling kan Salt Kulturskole avslutte undervisningsplassen.

Reservasjon

Elev og foresatte samtykker ved påmelding at Salt Kulturskole står fritt til å bruke bilder/video av forestillinger/øvelser til markedsføring og eget bruk. Ønsker du/dere å reservere dere mot dette ber vi dere ta kontakt.

Vi er medlem av PBU og får frifondsmidler for alle elever under 26 år. Midlene bruker vi til å gjøre det vi gjør bedre og holde prisene nede. For å få disse midlene er 50 kroner av semesteravgiften en medlemskontigent i Salt Kulturskole. Dette vil ikke utgjøre noen forskjell i pris, bare at dere står som medlem i kulturskolen og Fritt Spillerom. Dersom du ønsker å reservere deg mot å være medlem ber vi deg om å ta kontakt.

På- og avmelding

Påmelding er løpende. Dersom man ønsker å si opp plassen eller endre kurs må skriftlig beskjed gis innen fristen. Fristen avmelding til vårsemesteret er 15.desember, og fristen for avmelding til høstsemesteret er 1.juli. For høsten har eksisterende elever fortrinn fremfor nye elever ved semesteropptaket, så sant de er påmeldt innen to uker før semesterstart. Etter dette stiller alle elever likt. Ved utmelding i løpet av semesteret refunderes ikke betalt semesteravgift.

 

Undervisningsadresse:

Musikk:
Fridalen skole
Bøkeveien 19,
5093 Bergen

 

Dans: 

Forum Scene

Fjøsangerveien 28,

5054 Bergen

 

 

 

kulturskole@salt.co

Kontoradresse:
Fjøsangervegen 38,
5053 Bergen