VILKÅR OG PÅMELDING

Vilkår

Påmelding

Påmelding til Salt Kulturskole er bindende fra søknaden er sendt inn. Avmeldingsfrist for høsten 2019 er fredag 21.juni 2019, ved avmelding etter dette tidspunktet må semesteravgift betales i sin helhet, såfremt ikke avmeldingen skyldes forhold på Salt Kulturskoles side.

Opptak

For hvert semester (halvt år) er det et hovedopptak ved semesterstart og et 2. opptak midt i semesteret. Ved start før 2. opptaket betales hele semesteravgiften. Start ved 2. opptaket medfører en fastsatt reduksjon i semesteravgiften. Salt Kulturskole fastsetter denne reduksjonen før-/ i løpet av semesteret.

Semesteravgift

Det er ikke individuell beregning av semesteravgift basert på hvor mange uker eleven mottar undervisning, det vises her til de to opptakene nevnt i avsnittet over. 

Med i undervisning

Foreldre og søsken kan ikke være med inn i timene. Det må eventuelt avtales med pedagog på forhånd.

Personlige eiendeler

Jakker, sko og andre personlige eiendeler som er på venterommet plasseres der på eget ansvar. Salt Kulturskole har ikke forsikringsansvar for elevene under øvelse i våre lokaler eller under forestillinger. Vi er heller ikke erstatningsansvarlige for tap av eiendeler.

Fravær

Elev er pliktig til å gi beskjed til lærer på telefon så tidlig som mulig, senest 1 time før, om han/hun ikke kan møte til en time. Ved lærers sykdom finner vi så langt det går vikar. Klarer vi ikke det, vil vi tilby å ta igjen timene senere. Elevfravær erstattes normalt ikke, men det kan søkes permisjon på forhånd ved lengre fravær.

Betaling

Semesteravgift sendes ut via mail og må betales innen betalingsfristen. Er det utfordringer ved betaling, ta kontakt. Ved purring legges det til en avgift. Ved utestående betaling kan Salt Kulturskole avslutte undervisningsplassen.

Reservasjon

Elev og foresatte samtykker ved påmelding at Salt Kulturskole står fritt til å bruke bilder/video av forestillinger/øvelser til markedsføring og eget bruk. Ønsker du/dere å reservere dere mot dette ber vi dere ta kontakt.

Vi er medlem av PBU og får frifondsmidler for alle elever under 26 år. Midlene bruker vi til å gjøre det vi gjør bedre og holde prisene nede. For å få disse midlene er 50 kroner av semesteravgiften en medlemskontigent i Salt Kulturskole. Dette vil ikke utgjøre noen forskjell i pris, bare at dere står som medlem i kulturskolen og Fritt Spillerom. Dersom du ønsker å reservere deg mot å være medlem ber vi deg om å ta kontakt.

På- og avmelding

Dersom man ønsker å si opp plassen eller endre kurs må skriftlig beskjed gis innen fristen. Innen 1.januar for vårsemesteret og 21.juni for høstsemesteret 2019. Eksisterende elever har fortrinn fremfor nye elever ved semesteropptak, så sant de er påmeldt for året innen to uker før semesterstart på høsten. Etter dette stiller alle elever likt. Ved utmelding i løpet av semesteret refunderes ikke betalt semesteravgift.

 

Undervisningsadresse:
Fridalen skole
Bøkeveien 19,
5093 Bergen

kulturskole@salt.co

Kontoradresse:
Bjørnsonsgate 28,
5059 Bergen